xin giúp x2-00 mất nguồn, long mxbox em no dây

Bản in