ae ai lảm qua xin chĩ giùp, minh nhận 1 con ta 1030 , không mỡ nguồn cẩm sạc hiện nokia, mỡ nguồn cẩm sạc không bảo gi, dã thay 2 con 3 chân và cảc tu xung quanh not ok.