Đây là phần mềm đọc file Word miễn phí.Bạn có thể đọc Microsoft Word 2007 đến 2010 có đuôi ''.DOCX'' Anh em gặp phải có thể load file đính kèm bên dưới về ,sau đó tắt hết word đi rồi cài đặt file vừa load về là đã có thể xem ok .
LOAD FILE TẠI ĐÂY