anh em nào có cho xin file tiếng việt R452G_G_08.12.07R.thank all