Note fe tự reset lại liên tục fomat phím cứng rồi vẫn bị