flash lại cái xem sau bạn không được thì làm ic nguồn xem