máy bị rơi treo kim 0.02,bấm nguồn không rung.cắm máy tính vẫn nhận,ae chỉ e hướng giải quyết gấp.thanklưu ý post bài đúng box,đã move