nếu nhận usbdowload thì kha nang mất boot hôm gặp e 520 cung y trang bam nguồn lên o.2 a đung im reboot done