lắc EMMC > không hết > repair boot > không hết nửa là chết EMMC thay cặp. hết bài