XCT lên giá cái vù cao chót vót,rùi lạ hạ giá cái vù luôn.hồi trước mua giá 2.900k,không lấy cable HD7.:rolleyes: