Giờ có biết vậy kũng không giám mua anh XTC nầy đâu... cả năm có anh hỏi PM em nầy...