nếu mà bạn không muốn mua thên pin Finder thì hãy mượn com của các box khác mà dùng nếu không nữa thì bạn sài cáp chế thế là ok rùi