Hàng này là hàng độc mà bác ! Mua chỗ nào bảo chỗ đó chỉ cho thôi