lấy cái ufs suite 2.03 về settup sài thôi , cài đĩa làm gì cho phức tạp