- Với cách hỏi như thế này thì câu trả lời sẽ là: mang ra cửa hàng nào có THỢ sửa chữa người ta làm cho!

- Sure bạn sẽ "ăn" nguyên 1 cái cảnh cáo vì cách đặt tên tiêu đề như vậy!