Post: kinh nghiem sua nguon
User: tuanthom37
Infraction: Post bài sai chủ đề, sai nơi quy định
Points: 1

Administrative Note:


Message to User: