em không biết sao con htc one v rơi nước mang ra sấy luôn mà không nhận sim. ai Giúp e với .TKS các sư huynh trước