sơ đồ này hình như chưa có đâu. bạn kiếm cái máy khác rồi đo đạc thử coi.