LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE
Heicard nanosim unlock for Iphone R Sim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
Slim-sim support iphone 6 plus , 6, 5, 5s, 5c, 5, 4s for OS 8.0.2 Dịch vụ Unlock Online
Support Saigonmobile
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

 
+ Trả lời bài viết
Kết quả 1 tới 9 của 9
 1. #1
  Thành viên chính thức lenamvan_tn's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2008
  Bài viết
  63
  Cám ơn !!!
  44
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định chép tiếng việt 6500c với

  em nhận cây 6500c chép TV ver cũ 8.30...nhưng en ko có nên chạy ver thấp hơn ...đang chạy thì bị vậy nè
  JAF version 1.98.61
  Detected PKEY: 9001DF77
  Card life counter: 73.67%
  P-key nokia module version 01.02
  Detected version: 01.B0, Driver version: 0, Library version: 0
  JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
  JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
  JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
  JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
  USB Cable Driver version: 7.0.2.0
  Changing mode...Done!
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Done!
  Restarting phone...Done!
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-265\

  Searching for default location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\
  Scanning ini files...
  Searching for default location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.ppm_w
  CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80_ISM_003.image_w_ny_bronze
  APE Variant file: NONE
  Languages in ppm: English,Chinese Trad,Chinese Simpl,Hindi
  Changing flashing settings...
  Searching for default location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.ppm_s
  CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80_ISM_008.image_opv_singtel
  APE Variant file: NONE
  Languages in ppm: English,Chinese Trad ,Chinese Simpl,Malaysian
  Changing flashing settings...
  Searching for default location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.ppm_v
  CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80_ISM_010.image_v
  APE Variant file: NONE
  Languages in ppm: English,Chinese Simpl,Chinese T,Vietnamese
  Backing up CRT data...
  Setting FLASH MODE
  FAST PHONE detected!
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Reading CMT NPC certificate...
  Reading CMT VARIANT certificate...
  VARIANT CRT not available...
  Reading CMT CCC certificate...
  Reading CMT HWC certificate...
  Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35768301637516_CRT_backup _1944122.rpl
  Backup CRT OK!
  Backing up SIMLOCK data...
  Setting local mode...
  Reading IMEI...
  Failed! Aborting!
  Failed to backup LCK...
  Manual mode selected, version can't be checked!
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  No convertion block detected or file already converted.
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 52 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Sending CMT HASH for NOLO
  Sending CMT HASH for KEYS
  Sending CMT HASH for PRIMAPP
  Sending CMT HASH for PASUBTOC
  Sending CMT PUB KEYS...
  Sending CMT HASH for UPDAPP
  Sending CMT HASH for DSP0
  Sending CMT HASH for MCUSW
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 11 minutes 43 seconds...
  Reseting phone...
  PPM: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.ppm_v

  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  No convertion block detected or file already converted.
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 18 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 8 seconds...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 3 minutes 44 seconds...
  Reseting phone...
  CNT: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80_ISM_010.image_v

  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  Error finding cmd loader...
  No ask file is selected!
  Can't decode RPL File...
  Can't decode RPL File...
  Setting FLASH MODE
  FAST PHONE detected!
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Reading CMT NPC certificate...
  Reading CMT VARIANT certificate...
  VARIANT CRT not available...
  Reading CMT CCC certificate...
  Reading CMT HWC certificate...
  Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35768301637516_CRT_backup _205122.rpl
  Done!
  Backing up CRT data...
  Setting FLASH MODE
  FAST PHONE detected!
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Reading CMT NPC certificate...
  Reading CMT VARIANT certificate...
  VARIANT CRT not available...
  Reading CMT CCC certificate...
  Reading CMT HWC certificate...
  Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35768301637516_CRT_backup _208122.rpl
  Backup CRT OK!
  Backing up SIMLOCK data...
  Setting local mode...
  Reading IMEI...
  Failed! Aborting!
  Failed to backup LCK...
  Manual mode selected, version can't be checked!
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  No convertion block detected or file already converted.
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 52 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Sending CMT HASH for NOLO
  Sending CMT HASH for KEYS
  Sending CMT HASH for PRIMAPP
  Sending CMT HASH for PASUBTOC
  Sending CMT PUB KEYS...
  Sending CMT HASH for UPDAPP
  Sending CMT HASH for DSP0
  Sending CMT HASH for MCUSW
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 12 minutes 3 seconds...
  Reseting phone...
  PPM: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.ppm_v

  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  No convertion block detected or file already converted.
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 17 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 7 seconds...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 3 minutes 38 seconds...
  Reseting phone...
  CNT: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80_ISM_010.image_v

  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 18D0011498F1555059ACBD13FF93B94E78FB9F70
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  Error finding cmd loader...

 2. #2
  Thành viên chính thức lenamvan_tn's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2008
  Bài viết
  63
  Cám ơn !!!
  44
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định

  ai giúp em với...khách hối quá trời luôn.....

 3. #3
  Thành viên chính thức LONGMOBILE 38's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Địa điểm
  ZooM HighTech 1308
  Bài viết
  84
  Cám ơn !!!
  32
  Thanked 14 Times in 13 Posts

  Mặc định

  bạn bung file cần chạy chưa ,hình như bạn chưa setup file đó coi lại đi
  BẦN CƯ CHUNG THỊ VÔ NHÂN VẤN . PHÚ QUÍ LÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM !!!

 4. #4
  Thành viên mới suonggiangmobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2007
  Bài viết
  40
  Cám ơn !!!
  1
  Thanked 5 Times in 4 Posts

  Mặc định

  Trích Được post bởi lenamvan_tn Xem bài viết
  ai giúp em với...khách hối quá trời luôn.....
  check cable => vệ sinh tiếp xúc thật sạch => nạp lại ver 8.30 hoặc cao hơn sẻ ok.
  http://support.saigonmobile.vn/?pdir...M-265/&lang=vn
  Last edited by suonggiangmobile; 12-02-2009 at 21:17.

 5. #5
  Thành viên mới suonggiangmobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2007
  Bài viết
  40
  Cám ơn !!!
  1
  Thanked 5 Times in 4 Posts

  Mặc định

  trích mobile38
  có đây mà bác
  Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80.ppm_v
  CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-265\rm265__04.80_ISM_010.image_v
  Last edited by suonggiangmobile; 12-02-2009 at 21:28.

 6. #6
  Thành viên chính thức LONGMOBILE 38's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Địa điểm
  ZooM HighTech 1308
  Bài viết
  84
  Cám ơn !!!
  32
  Thanked 14 Times in 13 Posts

  Mặc định

  xin lổi nhé mình xem lướt qua nhanh quá nên nhầm tưởng ver củ là 04.80 sorry . . .
  BẦN CƯ CHUNG THỊ VÔ NHÂN VẤN . PHÚ QUÍ LÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM !!!

 7. #7
  Thành viên chính thức lenamvan_tn's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2008
  Bài viết
  63
  Cám ơn !!!
  44
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định

  ai có ver 8.30 ko cho minh xin với

 8. #8
  Thành viên tích cực phamvantuyen's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  512
  Cám ơn !!!
  123
  Thanked 78 Times in 59 Posts

  Mặc định

  cua ông bạn đây loads đi

 9. ( phamvantuyen ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  lenamvan_tn (12-02-2009)

 10. #9
  Thành viên chính thức lenamvan_tn's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2008
  Bài viết
  63
  Cám ơn !!!
  44
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định

  Trích Được post bởi phamvantuyen Xem bài viết
  cua ông bạn đây loads đi
  pass là gì vậy bạn.....

+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. xin file nokia 6500c rm-265 tiếng việt
  By do dinh hoang in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 31-10-2013, 12:53
 2. 6500c xạc mải không đầy
  By tuananh_mobile1990 in forum BB5
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-12-2011, 09:30
 3. 6500c tự mất đèn bàn phím
  By trongtan8909 in forum BB5
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-07-2011, 14:55
 4. Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 29-05-2011, 13:34
 5. file tiếng việt RM-265 6500c
  By NhatDang_DaiSu in forum BB5
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-04-2009, 10:51

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
Tăng like GSM video repair thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep unlock dien thoai