em dùng mxkey bus check thì nó báo như sau
Using device: J.A.F, FW ver: 01.B1
APE Data :
SYSTEM ASIC ID: 17100701 [OMAP1710 ver: 1.1]
ASIC MODE ID: 00
PUBLIC ID: 80C40053FCA53BB25F736C37AB31197489C6B51C
ROOT KEY HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946
RAP Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006000C192101002100 [RAP3G ver: PA 2.0]
EM1 ID: 00000232
EM2 ID: 00000353
PUBLIC ID: 10C0001905A84F5744820172B8E040B7B5A67529
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
ROM ID: F28A211FAC901AEE
SecondaryBoot: rap3gv2_2nd.fg [BB5] version: 1.21.0 revision: 0.0 size: 0x3D00
Supported RAP Ids: 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200
ID 32: 000110000500
Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 9.17.0 revision: 0.0 size: 0x22E90
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
loader not responding (00000000000000)


em phải làm gì tiếp nhỉ