LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE
Heicard nanosim unlock for Iphone R Sim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
Slim-sim support iphone 6 plus , 6, 5, 5s, 5c, 5, 4s for OS 8.0.2 Dịch vụ Unlock Online
Support Saigonmobile
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

 
Chủ đề đã khoá
Kết quả 1 tới 7 của 7
 1. #1
  Vi phạm nội quy tridai_mobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2008
  Tuổi
  27
  Bài viết
  125
  Cám ơn !!!
  9
  Thanked 4 Times in 3 Posts

  Lightbulb 5310 Lên Nokia Rồi Trắng màn Hình

  JAF version 1.98.62
  Detected PKEY: 90009699
  Card life counter: 99.99%
  P-key nokia module version 01.02
  Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30112
  JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
  JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
  JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
  JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
  USB Cable Driver version: 7.0.2.0
  Changing mode...Done!
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 1280010479EF0154FA3C63E040914BE1767A60B1
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Done!
  Restarting phone...Done!
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: I:\NOKIA2\FILE PHAN MEM\Products\RM-303\rm303__10.10.mcusw
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: I:\NOKIA2\FILE PHAN MEM\Products\RM-303\rm303__10.10.mcusw
  PPM Flash file: I:\NOKIA2\FILE PHAN MEM\Products\RM-303\rm303__10.10.ppm_v
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Languages in ppm: English,Chinese Simpl,Chinese T,Vietnamese
  Backing up CRT data...
  Setting FLASH MODE
  FAST PHONE detected!
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Reading CMT NPC certificate...
  Reading CMT VARIANT certificate...
  VARIANT CRT not available...
  Reading CMT CCC certificate...
  Reading CMT HWC certificate...
  Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35865301034077_CRT_backup _2125262.rpl
  Backup CRT OK!
  Backing up SIMLOCK data...
  Setting local mode...
  Failed! Aborting!
  Failed to backup LCK...
  Manual mode selected, version can't be checked!
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 1280010479EF0154FA3C63E040914BE1767A60B1
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 4 seconds...
  Sending CRT data...
  No convertion block detected or file already converted.
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 48 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Sending CMT HASH for NOLO
  Sending CMT HASH for KEYS
  Sending CMT HASH for PRIMAPP
  Sending CMT HASH for PASUBTOC
  Sending CMT PUB KEYS...
  Sending CMT HASH for UPDAPP
  Sending CMT HASH for DSP0
  Sending CMT HASH for MCUSW
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 1280010479EF0154FA3C63E040914BE1767A60B1
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Sending CRT data...
  Stage 1
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 1280010479EF0154FA3C63E040914BE1767A60B1
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 4 seconds...
  Sending CRT data...
  Stage 1
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 1280010479EF0154FA3C63E040914BE1767A60B1
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 4 seconds...
  Sending CRT data...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 7 minutes 22 seconds...
  Reseting phone...
  PPM: I:\NOKIA2\FILE PHAN MEM\Products\RM-303\rm303__10.10.ppm_v

  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 1280010479EF0154FA3C63E040914BE1767A60B1
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  No convertion block detected or file already converted.
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 17 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 1280010479EF0154FA3C63E040914BE1767A60B1
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 4 seconds...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 2 minutes 49 seconds...
  Reseting phone...
  Done!
  Total time: 11 Minutes, 27 Seconds

  DCT4/BB5 counter: 1125
  After flash processing...
  Waiting for phone to boot...
  Failed! Aborting!

  Mình nhận 1 con 5310 bật lên Nokia rồi trắng man hình lên tắt. mình đã Flash ver cáo nhất là 10.10 và vẫn không được.xin anh em giúp đỡ

 2. ( tridai_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  vudinhtuyen (17-05-2011)

 3. #2
  Thành viên kỳ cựu THANH TRUNG's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2007
  Địa điểm
  Kiên Giang
  Bài viết
  1,331
  Cám ơn !!!
  67
  Thanked 229 Times in 182 Posts

  Mặc định

  nếu còn info được thì backup rpl và 308 lại sau đó xóa full nạp nap xem sao?

 4. ( THANH TRUNG ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  vudinhtuyen (17-05-2011)

 5. #3
  Vi phạm nội quy tridai_mobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2008
  Tuổi
  27
  Bài viết
  125
  Cám ơn !!!
  9
  Thanked 4 Times in 3 Posts

  Mặc định

  máy đưa vào cũng không Info được bạn ah

 6. ( tridai_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  vudinhtuyen (17-05-2011)

 7. #4
  Thành viên tích cực phu quy's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2007
  Bài viết
  393
  Cám ơn !!!
  8
  Thanked 50 Times in 47 Posts

  Mặc định

  ko phải cứ đưa ver cao mà dc đâu bạn 2 con tụ và trở ở sau chân pin chính là đường BSI nếu chỉ số của nó lên cao so với con điện trơ cáp cua bạn thì sẽ ko bao giờ bạn chạy dc phai đồng bộ cho nên lên dc chư NOKIA rồi tắt là đúng bạn phải thay cáp khác mà chạy hoăc lấy cáp đa năng chạy là chuẩn nhât máy của bạn ko lỗi gì đâu chỉ phần mềm thôi
  QUÊ HƯƠNG HƯNG ĐẠO VƯƠNG

 8. ( phu quy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  vudinhtuyen (17-05-2011)

 9. #5
  Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2008
  Địa điểm
  Thốt Nốt_Cần Thơ
  Bài viết
  599
  Cám ơn !!!
  92
  Thanked 79 Times in 74 Posts

  Mặc định

  con này chưa backup được,cẩn thận nhé, nếu không có cáp đa năng mình khuyên bạn nên chạy bằng usb ,chứ cứ chạy hoài 1 hồi coi chừng banh imeil thì bùn lém.Goodluck
  342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
  ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com

 10. ( HưngMobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  vudinhtuyen (17-05-2011)

 11. #6
  Thành viên kỳ cựu chanhtin_2104's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2008
  Địa điểm
  Đến Từ TP HCM
  Bài viết
  954
  Cám ơn !!!
  65
  Thanked 492 Times in 222 Posts

  Mặc định

  đem qua Mxkey hoặc MT Flash thử đi bạn.
  có thể MT chơi ngọt hơn

 12. ( chanhtin_2104 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  vudinhtuyen (17-05-2011)

 13. #7
  Thành viên mới leloc1989's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2011
  Bài viết
  5
  Cám ơn !!!
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định cần giúp

  máy anh ơi cho em ? cái em nhận của khách 1 cây 5310 lên nokia và rung lên rồi trắng màn hình 1 chút rồi tắc nguồn chay phần mềm bình thường không báo lỗi nhưng vẫn bị bình thường như củ chỉ dùng em cảm ơn nhiều

Chủ đề đã khoá

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-08-2013, 08:32
 2. Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 06-08-2012, 12:26
 3. Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 01-12-2011, 19:44
 4. Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 08-05-2011, 20:27
 5. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-03-2010, 00:53

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
Tăng like GSM video repair thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep unlock dien thoai