trước đang xài ver 100 có tiếng Việt up lên ver 200 mất tiếng Việt. Vậy xin anh em ai có file RM-465_200.12.87 tiếng Việt cho mình xin với