OPPO neo7 a33w màn hình đảo ngược, khôi phục cài đặc gốc không hết anh em chỉ giúp.