có cây nokia 307 mất áp chân trong phím gọi , ai làm rồi câu kéo sao xin chỉ giáo