ai có rom em nầy cho em xin với ..chạy bằng smattool. ,..minh o có box...máy hiện treo logo ....xin cám ơn