mình mới nhận em nó , trong tay mình chỉ có HWK anh em ai biết làm hướng dẫn mình chi tiết chút , box nó không thấy máy
thank