ae có kinh nghiệm tư vấn box nào chạy máy dòng oppo.vivo ok nhất..thank