ea ai có game n gage cho mình xin nhé,voi truong tring quang ly five nhe