tình hình là mình nhận của khách cây HTC 510 mất nguồn. cắm máy tính báo QHSUSB_BULK. ỏ chổ mình lại ko có box chuyên của dòng này, tham khảo thì thấy có cách fix lổi này bằng file mmcblko img. cả nhà ai có file này của HTC 510 giúp mình với. hay bạn bào có máy HTC 510 còn sống read giùm mình, mình cacmr ơn cả nhà nhiều