Anh em chỉ giúp iphone 7 khách nói sạt bị mất nguồn, mình kẹp cáp nguồn chạm thẳng kêu te te, anh em ai đã làm qua xin chỉ giúp.