ae ai có main xác xem giúp mình tên ic audio với xem có trùng với máy gì k {bị thợ khác nhổ mất lên khong rõ]