g3 f400k lên logo rồi tắt..nháy đèn sanh và đỏ...ko vào dc recovery và download mod...xin các cao nhân chỉ giáo