các huynh dúp e con lg p7200 liệt phím với .máy ko dớt đất ko dớt nươc .bác nào làm qua giồi dúp e