mod giúp với! em mới mua miracle cài bản 2.04 thì nó chỉ dò dc cân D+ D- bằng cổng usb còn hàn tx rx thì nó dò không ra! xin mod giúp với! em cảm ơn nhiều