Đối tượng được sử dụng MobiFone Money là TB vẫn thuộc mạng MobiFone và đang không chuyển đến mạng khác