e có mtk chua biết cà đặt như thế nào mong các bác chỉ giáo e cảm on