User: TINHTRUNG
Infraction: Xúc phạm nghiêm trọng thành viên khác
Points: 4

Administrative Note:
Message to User: