Post: [Xin giúp] ai có máy cũ
User: tuanthom37
Infraction: Post bài sai chủ đề, sai nơi quy định
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
ai có máy cũ đồng android bán em với