Post: [Xin giúp] xin sơ đồ câu cổ màn hình 3G.
User: tiennhot
Infraction: Spam - câu bài
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
up up
Thanksu
Thanks
Thanks