Post: [Chia sẻ] chia sẻ tool root & recovery tất cả trong một cho ae
User: love you
Infraction: Mù thì từ từ học hỏi sẽ thông minh - Forum kỹ thuật thì nên post bài có ý nghĩa nhé bạn
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
đưa cái này .như thằng mù xem tivi .