mình có cây 1520 wifi rất yếu chỉ có 1 vạch, ace nào làm qua xin chỉ giáo