anh em nào có cho em xin. và chân pinuot tx rx nữa