lumia làm như trên k được thì bỏ vào đây . C:\ProgramData\Nokia\Packages\Products