Nokia RM-978 đang sử dụng hết sạt pin qua đêm mất nguồn chỉ rung một cái không lên màn hình, đã chạy lại phần mềm vẩn không được.