thank tinh thần của a,nhưng giờ ít ai dùng cảm ứng này nữa