tình hình em có cây galaxy s2 m250s mất màng hình main zin để đã lâu trông tủ, hôm nay đem ra ghép đôi cho em ấy. cần trao đỏi main hoặc mua máy xác (còn màn hình).
dt 0908492422
q4 thhcm