cái này sao mình cài vào ok mở lên thì nó báo là card not found là sao chẳng lẻ con này nó có key đi theo