em đả đánh bo sạch sẻ cắp nguồn rời nó báo có dòng power rồi lại tắt