tình hình là em kạy keo hay bị tróc sơn trên boad mạch và hay bị lem chì. sài gòn chổ nào bán loại keo trám này xin chỉ dùm .thank nhìu nhìu....