Anh em chỉ giúp K-phone DS233 cắp sạt báo sạt nhưng không vào pin. đã thay cục sạt và pin khác vẩn không được.